Član 1.

Opštim uslovima Ugovora o korišćenju Internet servisa uređuju se uslovi pod kojima preduzeće “SuOnline.NET” d.o.o. (u daljem tekstu ISP) pruža Korisniku usluge korišćenja sledećih Internet servisa: pretraživanje svetske Internet mreže (WWW), razmenu elektronske pošte (E-mail) i prenos podataka na računar Korisnika (FTP).

 

1. Priključenje korisnika

Član 2.

Korisniku se omogućava da pristupi svetskoj informativnoj računarskoj mreži, u daljem tekstu Internet, na način kako je to izabrao u ugovoru, preko servera ISP- a koji je stalno priključen na Internet.

 

2. Cena

Član 3.

Cena za korišćenje Internet servisa plaća se unapred prema važećem cenovniku ISP- a i sastoji se od periodične (mesečne) nadoknade za korišćenje Internet servisa. Osim za postpaid korisnike, čiji uslovi su definisani pojedinačnim ugovorom.

ISP može menjati cenovnik bez prethodne najave, a u skladu s rastom cena na malo. Korisnici kojima je u tom trenutku aktivna pretplata, istu će biti u mogućnosti da iskoriste do kraja, a novu će platiti po novom cenovniku.

 

3. Obaveza ISP-a

Član 4.

ISP se obavezuje:

- Da izvrši sve tehničke operacije da bi se Korisniku omogućio izlazak na Internet;
- Da Korisnika obavesti o tehničkim parametrima koji su potrebni da bi Korisnik sa svog računara mogao da pristupi Internetu;
- Da bez odlaganja obavesti Korisnika o problemima nastalim na njegovom korisničkom nalogu;
- Da čuva u tajnosti podatke o Korisniku;

 

4. Obaveze Korisnika

Član 5.

Korisnik se obavezuje:

- Da ISP-u dostavi potpune i tačne lične podatke i da u slučaju promene istih obavesti ISP-a najviše 15 dana nakon promene;
- Da ISP-u dostavi adresu svog mrežnog adaptera (tzv. MAC adresa), ako isti koristi za izlazak na Internet;
- Da čuva svoju lozinku u tajnosti. Podatke o svom nalogu Korisnik može da saopšti samo administratoru sistema ili službeniku tehničke podrške lično i to tek kada nesumnjivo utvrdi njegov identitet;
- Da se uzdržava od ponašanja koje se u smislu ovih opštih uslova i Ugovora o korišćenju Internet usluga smatra nedozvoljenim;

 

5. Nedozvoljeno ponašanje Korisnika

Član 6.

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim ako je u suprotnosti sa propisima i međunarodnim pravom, odnosno u suprotnosti sa konvencijama, ugovorima i drugim aktima i opšte prihvaćenim kodeksima ponašanja u ovoj oblasti.

Ponašanje Korisnika smatraće se nedozvoljenim naročito ako:

- Sadrži elemente krivičnog dela, privrednog prestupa ili prekršaja;
- Vrši povredu autorskog prava ili prava industrijske svojine;
- Vrši delo nelojalne konkurencije;
- Ugrožava ili povreduje lična prava;
- Vrši povredu dobrih poslovnih običaja i prava potrošača;
- Vrši distribuciju ne zatraženih poruka putem elektronske pošte ili usenet konferencija;
- Koriste servise Interneta za neovlašćeni pristup ili za dobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu;
- "Spam"-ovanje Servera ISP-a putem slanja istovetnih ne zaraženih poruka na veliki broj adresa na Internetu;
- Ukoliko ugrožava nesmetano korišćenje servisa od strane drugih korisnika, ugrožava nesmetani rad mreže ISP-a ili bilo koje druge mreže ili dela Interneta;
- Šalje ili prosleđuje dobrotvorne zahteve, peticije, lančana pisma kao i slanje reklamnih i promotovnih materijala za proizvode i usluge, izuzev na mesta predviđena za takav vid oglašavanja;
- Vrši distribuciju virusa ili drugih programa sa infenktivnim ili destruktivnim osobinama:

 

6. Odgovornost Korisnika za nedozvoljeno ponašanje

Član 7.

Korisnik odgovara ISP-u za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

 

Član 8.

Ukoliko ISP, po svojoj oceni ili po prijemu prijave, zaključi da se Korisnik u korišćenju servisa ponaša na nedozvoljen način, ISP može da:

- pošalje upozorenje Korisniku;
- suspenduje Korisnik ov pristup Internetu;
- blokira određeni Internet saobraćaj.

 

Ukoliko Korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem po ponovnom aktiviranju naloga, ISP ima pravo da odmah obustavi isporuku Interneta Korisniku, uz obaveštenje. Korisnik u tom slucaju gubi pravo na povraćaj iznosa naknade koju nije uspeo da iskoristi.

Ocena ISP-a o nedozvoljenom ponašanju Korisnika smatraće se osnovanom u slučaju kada postoji sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja Korisnika u smislu člana 6. ovih opštih uslova.

Ukoliko Korisnik dokaže da njegovo ponašanje nije bilo nedozvoljeno u smislu člana 6. ovih opštih uslova, ISP će mu omogućiti da iskoristi preostalo neiskorišćeno vreme.

7. Ograničenje odgovornosti ISP-a

Član 9.

ISP ne odgovara za:

- zagušenje, kašnjenja ili greške u funkconisanju delova Interneta na koje objektivno ne može sa utiče;
- štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima;
- povredu prava na privatnost i sigurnost Korisnika koju na Internetu izvrši treće lice;
- sigurnost i tačnost informacija koji Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta;
- štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede Korisnik OVE obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu;


ISP ne garantuje da informacije - podaci preuzeti sa Interneta nemaju neki od računarskih virusa ili drugih programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine. Korisnik je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. ISP nije odgovoran za učinjenu štetu na taj način.

 

8. Prekid veze sa Internetom usled održavanja mreže ISP-a

Član 10.

ISP ne odgovara za prekid veze sa Internetom ako taj prekid nastupi kao posledica rada ISP-a na infrastrukturi svoje mreže ili čvorišta sve dok traju radovi na infrastrukturi.

 

9. Komunikacija izmedu ISP-a i Korisnika

Član 11.

Komunikacija ili obaveštavanje Korisnika po svim pitanjima bitnim za pravilno funkcionisanje vršiće se u pisanoj formi pod kojim se podrazumeva i slanje obaveštenja putem elektronske pošte ili isticanje obaveštenja na www stranici ISP-a.

Smatraće se da je obaveštenje poslato elektronskom poštom dostavljeno Korisniku onog dana kada je isto isporučeno u njegovo elektronsko poštansko sanduče (mail box).

 

10. Ostale odredbe

Član 12.

U slučaju prestanka korisničkog odnosa Korisnik ne može zahtevati povraćaj uloženih sredstava, odnosno povraćaj nadoknade za radove izgradnje i stvaranja tehničkih uslova za priključenje Korisnika na ISP.

 

Član 13.

ISP zadržava pravo da bez prethodne najave promeni ove Opšte uslove, o čemu je dužan da na uobičajeni način obavesti Korisnika.

 

Član 14.

ISP nije u obavezi da dodeli javne IP adrese korisnicima, kao ni prostor za skladištenje podataka na svojim serverima.

 

Član 15.

Sporove po Ugovoru ugovorne strane će rešavati prvenstveno sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće, spor će rešavati nadležni sud u Subotici.